С Решение № 704 на Министерския съвет от 05.10.2018 г. Правителството одобри пакет от мерки за трансформация на модела на административното обслужване.

В изпълнение на РМС № 704 задължителната информация, съгласно чл. 28 от Административнопроцесуалния кодекс и чл. 16 от Наредбата за административното обслужване, за услугите, извършвани от организациите, предоставящи обществени услуги в системата на предучилищното и училищното образование, следва да се публикува на интернет страниците на организациите, които  разполагат с такива, и на електронния адрес на РУО.

В тази връзка приложено Ви изпращаме обобщена информация за мерките, включени в Приложение № 4 „Мерки за вписване на невписани услуги в Регистъра на услугите“, част втора „Индикативен списък на услуги, предоставяни от организации, предоставящи обществени услуги“.