Националният проект „Равен достъп до училищтно образование в условията на кризи“ е с основна цел да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи, да се осигурят условия за ефикасност на образованието, да се противодейства на риска от от отпадане в ситуация на обучения от разстояния.

По дейност 1 са предоставени 6 /шест/ таблета за ученици и 6 /шест/ лаптопа за педагогическите специалисти с цел обезпечаване на образователния процес в условията на кризи;

По дейност 2 са проведени обучения на ученици, включително от уюзвими групи за придобиване на умения за обучения ОРЕС ;

По дейност 4 са обучени родители за работа в ебектронна среда – работа с образователни пратформи, търсете на електронно съдържание и други.