Едно училище – една столетна история
Обединено училище „Свети Свети Кирил и Методий” е повече от 100 години. До 1890 г. е килийно училище у дома на Атанас Лулчев. 1932 г. Кметското настоятелство взема решение за сграда, оформя се парцел за училищен двор. С много дарения строежът започва 1934 г., но е преустановен в началото на Втората световна война. След края на войната 1945 година, става първото в района училище с прогимназиално образование в което се обучават 4 отделения и 4 класа. 80 –те години на ХХ век, училището е разширено, изграждат се работилници и кухненски блок, обучението е целодневно. 1985 година се пуска в действие физкултурен салон.

Училището днес – игриво и засмяно

Днес училището е обединено. В него се обучават ученици от първи до десети клас. То е средищно. Учениците от 8-ми до 10-ти клас се обучават по професии: Работник в хранително- вкусова промишленост.

Разполага с два компютърни кабинети,  оборудвани с два интерактивни дисплея и достъп до интернет от всяка точка на училището. Обособени са кабинети за практически обучения по професионалните направлиния, изучавани  в училище.

За развитие на физическата култура и спорта на учениците,  училището разполага с голям физкултурен салон. Обособени са  11 класни стаи, библиотека, лаборатория по природни науки, ресурсен кабинет , стая за занимания по интереси, помещение за хранене. Училището участва в различни олимпиади, състезания и конкурси.

Поддържа добри партньорски взаимоотношения с училища, организации, работодатели, родители и общественост.
Учениците имат равнен достъп до развитие на своите творчески умения. Обучението е съобразено  с индивидуалните потребности на учениците и насочено към тяхното личностно и кариерно  развитие.

В училището се провеждат многобройни празници, в които с огромно желание се включват всички ученици.

Априлово се намира в Западна България, на 30 km източно от София, в източния край на Софийското поле, в подножието на последните западни разклонения на Средна гора. Над селото като негова корона се издига първото възвишение на Средна гора, което местните жители наричат „Баба̀“, а от север са южните склонове на Стара планина. Страната на Бабата към Априлово е покрита с широколистна и иглолистна растителност, а в основата му се намира широк изкоп, който спира водите от хълма към селото. От другата страна хълмът е без растителност, стръмен, с широк простор и би могъл да се използва от делтапланеристи.

Село Априлово е в Софийска област, община Горна Малина. Близостта му до столицата го свързва през годините със съдбата на този град. Трийсетте километра до София някога са изминавани от волските и конски каруци за няколко часа, преди половин век това разстояние е преодолявано от колоездачи за час, а сега колите стигат до столицата само за тридесет минути.